Microsoft SQL Server Desktop Engine

Microsoft SQL Server Desktop Engine 8.0

Miễn phí
Accesses, manages and updates SQL databases
Người dùng đánh giá
3.8  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
8.0.50727 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft

Work with multiple types of SQL-based databases by connecting to them, managing their content and updating the data via the dedicated platform. It also features the Data Transformation Services Wizard for LE DB and ODBC data source operations and transfer between SQL Server 7and MSDE.

Microsoft SQL phục vụ Dữ liệu Máy (MSDE, cũng Microsoft Dữ liệu Máy hay Microsoft Màn hình Máy) là một relational cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống .
Đầu tiên hãy thả MSDE cũng bao gồm cả Dữ liệu sự biến dịch Vụ pháp Sư mà cung cấp đầy đủ khả năng dùng-hoan hô DB và ODBC nguồn dữ liệu để chuyển dữ liệu giữa SQL phục vụ 7and MSDE.
Thông tin được cập nhật vào: